All for Joomla All for Webmasters

Valt uw product onder een van de hieronder genoemde richtlijnen dan dient uw product aan de eisen genoemd in de richtlijn te voldoen. Desgewenst kunnen wij de betreffende richtlijn kosteloos toesturen.


#Omschrijving Naam richtlijn2014/35/EUIs het product bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 en 1000V of een gelijkspanning tussen 75 en 1500V? Laagspanningsrichtlijn2014/29/EUIs het product een gelast drukvat met een inwendige druk van meer dan 0,5 bar dat bestemd is om lucht dan wel stikstof te bevatten en dat niet bestemd is om aan vuurbelasting te worden onderworpen? Drukvaten van eenvoudige vorm (zie
richtlijn drukapparatuur)2009/48/ECIs het product ontworpen of bestemd om bij het spelen te worden gebruikt door kinderen jonger dan 14 jaar? Speelgoed 305/2011Is het product bestemd om blijvend deel uit te maken van een bouwwerk (gebouwen, bruggen, tunnels, hekwerken, etc.)? Bouwproducten2014/30/EUIs het product een apparaat dat elektromagnetische storingen kan veroorzaken of waarvan de werking door dergelijke storingen kan worden aangetast (alle elektrische apparaten,
uitrusting en installaties met elektrische componenten)? Elektromagnetische compatibiliteit2014/0108Is het product een uitrustingsstuk of middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden tegen één of meerdere gevaren voor zijn gezondheid en veiligheid? Persoonlijke beschermingsmiddelen2014/31/EUIs het product een niet-automatisch meetwerktuig voor het bepalen van de massa of andere grootheden die met de
massa verband houden? Niet-automatische weegwerktuigen90/385/EEGIs het product een medisch hulpmiddel dat door een elektrische energiebron wordt aangedreven en wordt het product door een medische handeling in het menselijk lichaam geïmplanteerd? Actieve Implanteerbare Medische
Hulpmiddelen2009/142/EGIs het product een gastoestel dat is bestemd voor koken, verwarmen, warmwaterproductie, koeling, verlichting of wassen of een onderdeel voor een gastoestel dat afzonderlijk in de handel wordt gebracht? Gastoestellen2014/28/EUIs het product een stof of voorwerp dat in de United Recommendations on the transport of dangerous goods staat
omschreven? Explosieven voor civiel gebruik2014/68/EUIs het product een medisch hulpmiddel (inclusief toebehoren, zoals software en hulpstukken)? Medische Hulpmiddelen2013/53/EUIs het product een pleziervaartuig? Pleziervaartuigen2014/34/EUIs het product een apparaat of beveiligingssysteem (of controle- en regelsysteem) voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen? Apparatuur in explosieve omgeving2014/33/EUIs het product een vast opgestelde lift of een veiligheidscomponent voor gebruik in een lift? Liften2009/125/EUEcologisch ontwerp voor energie gerelateerde producten Eko-Richtlijn97/23/EEGIs het product een onderdeel (leiding, drukvat) of samenstel (machine met drukvat of leidingen) of een veiligheidsappendage waarin een druk heerst van meer dan een 0,5 bar overdruk ten opzichte van de atmosferische druk? Drukapparatuur2006/42/EGIs het product opgebouwd uit onderdelen waarvan er tenminste één kan bewegen of is het product een verwisselbaar uitrustingsstuk of is het product een veiligheidscomponent? Machinerichtlijn98/79/EGIs het product een medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek om te worden gebruikt voor onderzoek van specimens die afkomstig zijn het menselijk lichaam (inclusief toebehoren, zoals software en hulpstukken)? Medische Hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek99/5/EGIs het product een radioapparaat of een telecommunicatie-eindapparaat? Radio- en telecommunicatie
eindapparatuur2011/65/EUGevaarlijkestoffen in elektronische apparatuur? Pb, Hg, Cr6+, PBB & PBDE2000/9/EGIs het product bedoeld voor het vervoer van personen middels installaties waarbij het transport door kabels wordt gerealiseerd? Kabelbaaninstallaties2000/14/EGIs het product ontworpen of bestemd om buitenshuis te worden gebruikt? Geluidsemissie2014/32/EUIs het product een apparaat of een systeem met een meetfunctie? Meetinstrumenten2013/29/EU


Pyrotechnische artikelen?


 Vuurwerk-richtlijn

Bekijk de referenties om te zien hoe JEBER u kan helpen